Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Privatlivspolitik for Baptistkirken i Danmark

Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Baptistkirken i Danmark er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Gitte Elleby Jørgensen
Adresse: Lærdalsgade 7, st.tv., 2300 København S
CVR: 62756616
Mail: info@baptistkirken.dk Website: www.baptistkirken.dk

Behandling af persondata

Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores tjenester samt i vores kontakt med dig.

Generelt indsamler vi flg. typer af data:
1. Data om bidragydere
2. Data om modtagere af nyhedsbreve og blade
3. Data om ansatte i BaptistKirken og i menighederne
4. Data om frivillige i BaptistKirken og i menighederne
5. Data om nye medlemmer i menighederne
6. Data om legatmodtagere
Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Ad 1: Vi behandler navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, bidragshistorik, og hvis der ønskes skattefradrag også cpr-nummer.

Ad 2: Vi behandler navn og e-mailadresse for at kunne sende nyhedsbreve samt navn og adresse til forsendelse af baptist.dk

Ad 3: Vi behandler navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, cpr.nr., lønrelaterede oplysninger og billede for at administrere ansættelsen, indberette til SKAT, udbetale løn, samt oplyse om ansatte i håndbog og på hjemmeside. For ansatte i menigheder behandler vi navn, fødselsdato, dåbsdato, ordinationsdato, bryllupsdato for at kunne markere runde dage, samt evt. artikler mm.

Ad 4: Vi behandler navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse for at kunne administrere samarbejdet. Vi behandler, på baggrund af samtykkeerklæring, navn, adresse, telefonnummer, e- mailadresse samt position i mgh. ved offentliggørelse i BaptistKirkens håndbog.

Ad 5: Vi behandler navn, fødsels-, dåbs- og dødsdato på afdøde medlemmer samt, på baggrund af samtykkeerklæring, navn, fødselsdato og optaget/dåbsdato på nye medlemmer i menighederne ved offentliggørelse i baptist.dk og på www.baptist.dk

Ad 6: Vi behandler navn, adresse, e-mailadresse, cpr.nr. og studieoplysninger for at kunne uddele legatportioner.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift – dette gælder f.eks. fundraising.
Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse – dette gælder f.eks. ved forpligtelseserklæringer og ansættelser.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da vores arbejde er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er
frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis du er under 18 år, indhenter vi altid samtykke fra en forældremyndighedsindehaver foruden dit samtykke, inden vi behandler dine persondata som ovenfor beskrevet.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod
denne form for videregivelse.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, f.eks. som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har regler om informationssikkerhed
Vi har regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans
Vi placerer cookies på www.baptistkirken.dk og www.baptist.dk, så vi kan forbedre din brugeroplevelse, når du navigerer rundt på siden.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Endelig kan du til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1330 København K.

Denne politik er senest opdateret den 4. maj 2018.